­

UNIVERZITET UNION

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE

raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (180 ESPB)

u akademskoj 2015/2016. godini na studijski program

FINANSIJE – 10 studenata

Na doktorske akademske studije mogu da se upišu kandidati koji su:

- završili master akademske studije, odnosno integrisane studije u obimu od najmanje 300 ESPB, imaju prosečnu ocenu veću od 8 (osam) i poznaju najmanje jedan strani jezik,
- završili master akademske studije sa prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) i imaju najmanje dva objavljena naučna rada,
- stekli akademski naziv magistra ekonomskih nauka.

Kandidati koji su završili magistarske i master akademke studije na studijama nesrodnih fakulteta mogu da se upišu na doktorske akademske studije ukoliko polože ispite koje odredi Nastavno-naučno veće Fakulteta.

Nakon završenih doktorskih studija kandidat stiče zvanje doktora ekonomskih nauka – oblast finansije.

Potrebna dokumenta za prijavu na konkurs : popunjena prijava na konkurs, obrazloženi predlog predmeta doktorskog istraživanja, motivaciono pismo (formulari na sajtu BBA), overena kopija diplome i dodatka diplomi osnovnih studija, overena kopija diplome i dodatka diplomi master akademskih studija ili diplome magistarskih studija, biografija i ostale relevantne informacije, dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko kandidat nije polagao strani jezik tokom studija).

Prijavu na konkurs uz prateću konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti od 1. do 15. 12. 2015. godine.

Intervju sa kandidatima obaviće se u perio od 18. do 20.12.2015. godine, prema unapred definisanom rasporedu.

Rangiranje kandidata obaviće se na osnovu priložene konkursne dokumentacije i intervjua. Preliminarna rang lista biće objavljena 21.12.2015. godine. Lice koje konkuriše za upis ima pravo na žalbu na utvrđeni redosled kandidata.

Žalba se u pisanom obliku podnosi Komisiji za upis preko Sekretarijata Fakulteta u roku od 24 časa od objavljivanja preliminarne rang liste kandidata. Dekan, na predlog Komisije za upis, donosi Rešenje po žalbama. Nakon odlučivanja dekana po žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu, koja je osnov za upis kandidata.

Upis će se obaviti od 22.12. do 29.12.2015. godine.

Godišnja školarina (koja uključuje organizaciju i realizaciju nastave, neophodnu udžbeničku literaturu, polaganje ispita, prijavu, ocenu i odbranu doktorske disertacije, kao i uverenja i diplomu), iznosi 3.600 EUR (plaćanje u celosti), odnosno 4.000 EUR (plaćanje u 6 ili 12 rata).

Dodatne informacije:

Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd

Kabinet 207, II sprat

Telefoni: 011/26-31-926; 065/26-21-730; 011/26-21-730

E-mail:

doktorske@bba.edu.rs  

­