­
MM

Konkurs za upis

Univerzitet Union, Beogradska bankarksa akademija - fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije, raspisuje konkurs za upis na master studije školske 2015/16. na studijski program marketing menadžment..
Prijava za upis

 

 

Nastava će biti organizovana od 13. novembra 2015. godine. Vreme održavanja predavanja je prilagođeno i kandidatima koji su zaposleni.

Predmet/nastavnikŠifra predmetaSemestarESPBPredavanjaVežbeSIR
1. Marketing menadžment
dr Ivana Domazet
4MAME1 I 6 3 2  
2. Marketing istraživanje
dr Hasan Hanić
4MIST1 I 6 3 2  
3. Bira se 1 od 2
  Poslovna etika u finansijama
dr Živka Pržulj
4PEUF1 I 6 2 2  
  Analiza finansijskih izveštaja
dr Grozdana Belopavlović
4ANFI1 I 6 2 2  
4. Integrisane marketing komunikacije
dr Ivana Domazet
4INTK2 II 6 2 2  
5. Bira se 1 od 2
  Upravljanje prodajom
dr Marija Lazarević
4UPPR2 II 6 2 2  
  Finansijski menadžment
dr Zoran Grubišić
4FIME2 II 6 2 2  
  Master rad   II 30      
  UKUPNO     60      

Studijski program master akademskih studija nosi naziv Marketing menadžment. Akademski naziv master ekonomista stiče lice koje položi 5 ispita i uradi master rad.

Osnovni cilj ovog studijskog programa jeste da obrazuje ekonomiste koji su kompetetni za obavljanje složenijih aktivnosti marketinga, kao što su marketinška istraživanja, kreiranje propagandnih kampanja, oblikovanje sadržaja aktivnosti upravljanja odnosa sa javnošću, upravljanje odnosima sa kupcima i donošenje strateških odluka iz domena proizvoda i usluga, cena, kanala distribucije i marketinških komunikacija.

Jedan od ciljeva studijskog programa Marketing menadžment jeste da studenta osposobi da koristi osnovne tehnike deskriptivne i multivarijacione analize marketinških podataka kao i osnovne modele koji se koriste kao podrška odlučivanju u različitim domenima marketinga. Pored toga, cilj ovog studijskog programa jeste da kod studenata razvije veštine pridobijanja novih i zadržavanja postojećih kupaca što predstavlja suštinu upravljanja marketingom.

Knjiga predmeta

Knjiga nastavnika

Obim studija iznosi 60 ESPB, a studijski program traje jednu godine (dva semestra). U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i Bolonjskom deklaracijom, student nakon završetka master studija stiče akademski naziv Master ekonomista.

Savladavanjem studijskog programa studenti su osposobljeni za analizu, planiranje i donošenje investicionih odluka u: poslovnim bankama, brokersko-dilerskim društvima, investicionim fondovima, penzionim fondovima i osiguravajućim društvima, Centralnoj banci, Komisiji za hartije od vrednosti i drugim regulatornim organima, na berzi, centralnom registru i drugim institucijama finansijskog sistema Srbije, revizorskim kućama, konsultantskim agencijama, kao i u svim drugim organizacijama i institucijama izvan sektora finansijskih usluga.

Na diplomske akademske - master studije mogu da se upišu kandidati koji su stekli visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama ekonomskog ili poslovnog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

Rangiranje se obavlja na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama, rezultata prijemnog ispita i intervjua./p>

1. Prijava na konkurs (formular dostupan na sajtu BBA)
2. Diploma osnovnih akademskih studija (original ili overena fotokopija)
3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija)
4. 2 fotografije 3,5 x 4,5 cm

Dokumenta je potrebno dostaviti do 18.10.2014. godine, Beograd, Zmaj Jovina 12, kabinet 210/II (Sreda/četvrtak: 10-16 časova, utorak/petak: 14-20 časova).

Intervju će se obaviti od 19-23.10.2015. prema objavljenom rasporedu.

Prijemnog ispita oslobođeni su kandidati koji su završili Beogradsku bankarsku akademiju, ekonomski fakultet, fakultet organizacionih nauka i fakultete iz oblasti menadžmenta i biznisa. Kandidati koji nemaju završen odgovarajući fakultet polažu prijemni ispit (elektronski test) iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansijskih tržišta.

Literatura za pripremu prijemnog ispita: F. S. Mishkin «Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta», Data Status, Beograd, 2007. Poglavlja - 1 (str. 3 – 22); 2 (str. 23 – 43); 4 (str. 61 – 84); 9 (str. 201 – 226); 10 (str. 229 – 257); 13 (str. 309 – 330); 15 (str. 357 – 372); 16 (str. 374 – 391); 17 (str. 393 – 408); 18 (str. 411 – 431); 26 (str. 616 – 626)

Prijemni ispit za kandidate bez odgovarajućeg fakulteta obaviće se 29.10.2014. godine u 18 časova.

Upis će se obaviti od 30.10.- 06.11.2015. godine
(radnim danima: 12.00-17.00 časova).

Jednogodišnja školarina za 2015/16. za master akademske studije iznosi 3.000 EUR i obuhvata: literaturu, prijave ispita, završni rad i izdavanje diplome.

Mogući načini plaćanja:
a) u celini, uz (dodatni) popust od 10% (2.700 EUR),
b) u 6 jednakih rata (po 500 EUR),
c) u 12 jednakih rata (po 250 EUR).

 

 

­