­

Da, ima dozvolu za rad, što možete proveriti direktno na Fakultetu ili na sajtu Fakulteta http://www.bba.edu.rs/o-fakultetu/pravni-akti .

Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju..

Učenik koji je završio bilo koju srednju školu u četvorogodišnjem trajanju može da se upiše.

Pripremna nastava postoji, besplatna je i organizuje se u slučaju da kandidat ne položi prijemni ispit.

Do popune slobodnih mesta (preporučujemo da se prethodno prijavite - telefonom ili elektronskim putem).

Originali ili overene fotokopije svedočanstava sva četiri razreda i diplome, izvod iz matične knjige rođenih (nije važno kada je izdat).

Prijemni ispit se sastoji iz dva dela:
Prvi deo se polaže u vidu testa opšte informisanosti i kulture (uzorak pitanja možete dobiti na fakultetu ili elektronskim putem).
Drugi deo obuhvata kratak razgovor/intervju sa Dekanom na osnovu kojeg se procenjuju motivisanost kandidata za studije i šanse da studije uspešno i na vreme završi.

Prijemni ispit polagao se 27. juna 2015. godine. Kandidati koji žele da polažu prijemni ispit to mogu učiniti slanjem prijave elektronskim putem ili telefonom.
Kandidati mogu polagati prijemni ispit i pre zvaničnog termina, u okviru predupisnog testiranja, a prema dogovoru sa Dekanom Fakulteta (tel: 011/26 21 730). Kandidfati koji u periodu predupisnog testiranja polože test, oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i mogu se prliminarno upisati nakon položenog testa.

Rangiranje kandidata se obavlja na osnovu:

  • uspeha iz srednje škole (maksimalno 40 bodova);
  • rezultata na testu (maksimalno 30 bodova);
  • utiska na intervjuu (maksimalno 30 bodova).

Pored podnetih dokumenata za prijemni ispit, potrebne su dve fotografije (dimenzija 3,5x4,5cm) i kopije uplatnica o plaćanju prve rate ili školarine u celini.

Možete Vi sami, ukoliko to želite, ali je Fakultet u obavezi da Vam obezbedi banku ili drugu finansijsku instituciju u kojoj se obavlja praksa prema Programu stručne prakse Fakulteta.

Nakon završetka osnovnih studija (tri godine) student stiče naziv Ekonomista (Bachelor) – kao i na svakom drugom fakultetu, sa ostvarenih 180 bodova (ESPB). Nakon završetka četiri godine studija student stiče naziv Diplomirani ekonomista (240 ESPB), nakon pet godina akademski naziv Master ekonomista (300 ESPB), a nakon završetka doktorskih studija stiče naučni stepen - Doktor ekonomskih nauka.

Izgledi su dobri. Preko 80% diplomiranih studenata se zaposli u roku od 6 meseci. Naši diplomci se zapošljavaju u poslovnim bankama, osiguravajućim društvima, dilerskim i brokerskim kućama, revizorskim kućama, Narodnoj banci, odeljenjima za finansije u opštinama i u svim većim kompanijama u sektoru za finansije i računovodstvo.

Da. Fakultet ima tri akreditovana master programa: Investiciono bankarstvo, Bankarstvo, finansije i biznis i Marketing menadžment.

Da, možete aplicirati za nastavak studija u inostranstvu (detaljnije informacije: www.bba.edu.rs/medjunarodna-saradnja).

Ne, ako imate indeks drugog fakulteta ili potvrdu o položenom prijemnom ispitu, oslobođeni ste polaganja prijemnog ispita.

Da, samo u slučaju da posle junskog upisnog roka ostane slobodnih mesta, jer upisujemo do 100 studenata na prvu godinu.

Školarina, koja obuhvata udžbeničku literaturu, prijavu i polaganje ispita, polaganje diplomskog ispita, izdavanje diplome i drugih uverenja, stručnu praksu i ostalo, iznosi 2700 €, ukoliko se plaća u celosti, odnosno 3000 € ako se plaća u mesečnim ratama.

Da. Fakultet ima fond za stipendiranje. Zainteresovani maturanti mogu konkurisati za dobijanje stipendija elektronskom prijavom na office@bba.edu.rs Dodeljivanje stipendije zavisi od uspeha koji je postignut u srednjoj školi i materijalne situacije porodice.

Fakultet ima otvorene tekuće račune u dve banke, i to:
Piraeus banka u Beogradu: 125-1722832-54
Poštanska štedionica u Beograd: 200-2423410101873-24

Studijski program osnovnih studija Ekonomija i finansije ima dva smera:

  • Bankarstvo, osiguranje i finansije i
  • Finansije i računovodstvo.

Na master studijama postoje tri studijska programa:

  • Investiciono bankarstvo
  • Bankarstvo, finansije i biznis i
  • Marketing menadžment.

Studijski program doktorskih studija se realizuje u oblasti ekonomskih nauka - naučno područje - Finansije.

 

 

­