­

Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Mikroekonomija 2.Finansijska statistika 3.Principi marketinga 4.Informacioni sistemi 5.Elektronsko bankarstvo i platni promet 6.Ekonomska analiza 7.Marketing menadžment 8.Upravljački informacioni sistemi 9.Marketing u finansijama 10.Metodologija naučnog istraživanja

Kabinet: 208

Vreme prijema: utorak, 12.30-14.00 i sreda, 17.00-18.00

Telefon: +381112621730

E-mail: hasan.hanic@bba.edu.rs

 

Biografija

Hasan Hanić je redovni professor Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, Univerziteta Union u Beogradu. Godine 1993. biran je za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije. Kao odličan student bio je stipendista Univerziteta u Beogradu, a 1971. godine proglašen je najboljim studentom studentskog grada u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu takođe je odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju. Od Privredne komore Beograda dobio je nagrade za najbolju magistarsku tezu i najbolju doktorsku disertaciju.

Napredovanje u karijeri/nastavnička zvanja:

 • Asistent - pripravnik, 1973., Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Asistent, 1978., Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Docent, 1982., Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Vanredni profesor, 1988., Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Redovni profesor, 1993., Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu

U okviru studijskih boravaka proveo je određeno vreme na ekonomskim fakultetima i poslovnim školama u Njujorku, Londonu, Hamburgu, Berlinu i Moskvi. Pored nastave na osnovnim i poslediplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u svojstvu gostujućeg profesora izvodio je poslediplomsku nastavu na ekonomskim fakultetima u Subotici, Kragujevcu, Nišu, Podgorici, Skoplju, Brčko distriktu, Tuzli i Sarajevu. Biran je u zvanje gostujućeg profesorana Univerzitetu u Torinu (Italija) i na Univerzitetu u Košicama (Slovačka).

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Naučno društvo ekonomista Srbije
 • Udruženje za marketing Srbije
 • Udruženje istraživača tržišta Srbije
 • Udruženje statističara Srbije

Nagrade/priznanja

1968. - Nagrada Udruženja knjigovođa Srbije, za jedan od najboljih diplomskih radova iz oblasti knjigovodstva u Srbiji
1971. - Najbolji student Studentskog grada
1972. - Najbolji student generacije Ekonomskog fakulteta u Beograd
1976. - Oktobarska nagrada Privredne komore Beograda za najbolju magistarsku tezu odbranjenu na Univerzitetu u Beogradu
1982. - Oktobarska nagrada Privredne komore Beograda za jednu od najboljih doktorskih disertacija
1987. - Ekonomski fakultet, Zahvalnica za doprinos u oblasti obrazovanja ekonomista
1997. - Ekonomski fakultet, Plaketa za ukupni doprinos razvoju Ekonomskog fakulteta
1998. - Američki bibliografski institut, za doprinos razvoju nauke i visokog obrazovanja
2006. - Beogradska bankarska akademija, za doprinos ostvarivanju Programa razvoja fakulteta u 2006.
2007. - Kancelarija Predsednika Republike Srbije

Udžbenici i monografije

 • Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery, 2014.
 • Post crisis recovery, 2013.
 • Economic Sciences on the Crossroad, 2013.
 • Achieved results and prospects of insurance market development in modern world, Faculty of economics, 2012.
 • Managing structural changes: Trends and requirements, 2012.

Naučni i stručni radovi

 • Katastrofalne posledice incidentnih situacija pri prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju, 2015.
 • Ekonomska analiza u kontekstu politike zaštite životne sredine EU, 2015.
 • Ekonomski profil Srbije, 2015.
 • Kreiranje novog modela finansiranja regionalnog razvoja, 2015.
 • Global financial crisis: cause, consequences and the impact on Serbian economy, 2014.
 • Foreign exchange rate as a factor to improve the business environment: The case of Serbia, 2014.
 • Tehnološka infrastruktura CRM-KAM koncepta – factor konkurentnosti finansijskih organizacija, 2014.
 • Razvoj modela preduzetnog univerziteta na prostoru zapadnog Balkana, 2013.
 • Moralne dimenzije profita, 2013.
 • Specifičnosti sistema održivog upravljačkog računovodstva i ekološkog izveštavanja u sektoru maloprodaje, 2013.

Istraživački projekti i naučne studije

 • Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU, naručilac: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2015.
 • Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU, naručilac: Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 2011-2015.
 • Analiza tržišta usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji - I faza: Utvrđivanje vrsta i karakteristika usluga prekograničnog transfera novca fizičkim licima u Republici Srbiji, naručilac: Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije, Beograd, 2009.
 • Istraživanje zadovoljstva studenata Mediteran univerziteta, naručilac: Univerzitet Mediteran, Podgorica, 2009.
 • Tempus projekat “Business University of the New Age in Serbia, the BBA-BUONA”, naručilac: Scuola di Administrazione Aziendale C.F., Torino, 2008.
­