­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Principi marketinga 2.Marketing Menadžment

Kabinet: 105

Vreme prijema: po dogovoru

E-mail: ivana.domazet@bba.edu.rs

 

Biografija

Ivana Domazet je vanredni profesor je na Beogradskoj bankarskoj akademiji, gde predaje na predmetima “Principi marketinga” na osnovnim studijama i “Marketing menadžment” na master studijama. Zaposlena je na Institutu ekonomskih nauka u Beogradu kao viši naučni saradnik.

Osnovne i poslediplomske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala 1997. godine (smer Marketing - prosek 9.11), a magistrirala 2001. (smer Menadžment - prosek 10.00). Magistarski rad sa temom "Uloga marketinga u formulisanju i implementaciji razvojne strategije preduzeća" odbranila je marta 2001. godine. Naučno zvanje magistar ekonomskih nauka i istraživačko zvanje istraživač saradnik stekla je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Integrisane marketing komunikacije finansijskih organizacija" odbranila juna 2010. na Beogradskoj bankarskoj akademiji i time stekla naučno zvanje doktor ekonomskih nauka.

Predsednik je Naučnog veća Instituta ekonomskih nauka, zamenik predsednika UO Instituta ekonomskih nauka i član UO Instituta društvenih nauka. Član je Naučnog društva ekonomista Srbije i Srpskog udruženja za marketing. Samostalno ili koautorstvu napisala je preko 80 naučnih radova.

Udžbenici i monografije

Domazet I. (2012) Marketing komunikacije finansijskih organizacija, Institut ekonomskih nauka, Beograd.

Naučni i stručni radovi

 1. Domazet I (2015) Nacionalni brend Srbije kao faktor unapređenja konkurentnosti zemlje, u Stošić I, ur. Strukturne promene u Srbiji, str. 482-496 izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd
 2. Domazet I. (2011) Uloga marketinga u unapređenju kvaliteta ljudskih resursa, u Zubović J, ur. Aktivne mere na tržištu rada i pitanja zaposlenosti, izdavač: Institut ekonomskih nauka, Beograd, str. 260-279. COBISS.SR: 1024427920 ISBN 978-86-80315-86-7,CIP 331.5(497.11)(082)
 3. Domazet I. (2013) Brendiranje Srbije, Treći program br. 157-2013, str 191-209, COBISS.SR-ID 200867340, ISSN 0564-7010.
 4. Domazet I, Hanic H , Hanic A. (2015), Tehnološka infrastruktura CRM-KAM koncepta : faktor konkurentnosti finansijskih organizacija, FBIM Transactions : Finance, Business, Information & Industrial Technologies, Management, Vol.3 No.2, str. 23-32.
 5. Domazet I, Simović V. (2013) New technologies in education, u monografiji Entrepreneurship, finance and education in the digital age, urednici: Радовић Марковић et al. издавач: Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, Nemačka, str. 324-34
 6. Domazet I, Zubović Ј, (2011) Database marketing based business development: the case of Serbian financial sector, u Štefan Bogdan Šalej et al, ur. Contemporary issues in the integration processes of Western Balkan countries in the European Union, International Center for Promotion of Enterprises Ljubljana, Slovenia, str.399-415.
 7. Domazet I, Hanić А. (2012) Promotion of Serbian National Image in the Light of EU Accession, u monografiji European integration process in Western Balkan countries, urednici: Paulino Teixeira et al, izdavač: Faculdade de Economia Universidade de Coimbra, Portugal, str. 589-607.
 8. Domazet I, Stošić I. (2013) Strengthening the competitiveness of Serbian economy and the corporate market restructuring, Economyc Analysis, Vol. 46, No ¾, str. 108-124.
 9. Domazet I, Zubović Ј, Simeunović I. (2012) Analiza procesa i faza razvoja efikasnih marketing komunikacija, Ekonomika 3(2012), str. 21-31.
 10. Domazet I, Stošić I, Zubović I. (2011) Strategic Management Concept and Market Restructuring as a Response to New Challenges of the World Financial Crisis, Management 61 (2011), str. 79-88.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. FP7 projekat - Support to Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives (SERSCIDA), 2012-2014.
 2. RRPP Program - Active Measures of Employment Policy – Labour Market, Labour Economics and Economic Trends, realizovanog u okviru RRPP programa (Regional Research Promotion Programme RRPP), 2011-2012.
 3. Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog usklađivanja sa zahtevima EU (OI 179015), 2010-215.
 4. Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, na zahtev Ministarstva trgovine i usluga Republike Srbije, 2009-2011.
 5. Integracija sektora finansijskih usluga zemalja Balkana u evropski finansijski sistem, u okviru Programa integrisanih aktivnosti "Pavle Savić".
­