­

Vanredni profesor

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Poslovno pravo 2.Finansijsko pravo 3.Korporativno upravljanje 4.Pravo EU

Kabinet: 207

Vreme prijema: četvrtak 14.45-15.45 i 17.00-18.00

Telefon: 064 173 05 01

E-mail: predrag.dedeic@bba.edu.rs

 

Biografija

Predrag Dedeić je rođen 16.06.1959. godine u Vrbasu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, potom magistrirao, a 2003. godine stekao i diplomu doktora pravnih nauka. Radio je u spoljnoj trgovini, advokaturi i na poslovima pravnog konsaltinga (International Consulting Center Legal d.o.o.). Akademsku karijeru je započeo 2005. godine izborom u zvanje docenta na Univerzitetu u Beogradu. Iste godine izabran je i na Univerzitetu Union u Beogradu. Bio je gostujući profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Britanska Kolumbija u Kanadi u zimskom semestru akademske 2010/2011. godine. Stručno se usavršavao i držao predavanja i na drugim renomiranim univerzitetima (Univerzitet u Sevilji, Univerzitet Pablo de Ol avide, Univerzitet u Torinu, Ukrajinska bankarska akademija i dr.). Napisao je više naučnih i stručnih članaka, izlagao na međunarodnim konferencijama i učestvovao u naučnim i komercijalnim projektima. Bio je predavač u Bosni i Hercegovini na više profesionalnih kurseva za interne revizore, brokere i investicione savetnike. Radi na Beogradskoj bankarskoj akademij i od 2005. godine, trenutno u zvanju vanrednog profesora.

Udžbenici

 1. Dedeić P. Đurić Đ. (2010) Poslovno pravo, Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije
 2. Dedeić P. (2005), Pravni i finansijski standardi korporativnog upravljanja i njihov uticaj na investitora i emitenta hartija od vrednosti, CD, MBA Press, Beograd.

Radovi

 1. Dedeić P. (2015), Coporate Governance in State Owned Enterprises, New Economic Policy Reforms , Beogradska bankarska akademija, Beograd.
 2. Dedeić P, Gasmi G.(2014) Nadzor u osiguranju i relevantni modeli u EU, Pravo i privreda , izdavač:Udruženje pravnika u privredi, Beograd.
 3. Dedeić P. Brnjas Z. (2014) Meтaмorfoza društvenih preduzeća: težak put ka društvu kapitala; Izlaganje na konfernciji Deindustrijalizacija u Srbiji / redactor Božo Drašković. - Beograd : Institut ekonomskih nauka – Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije
 4. Brnjas Z. Dedeić P. (2013) Budgeting practice of local government units in Serbia: present state and perspectives, у: Post crisis recovery / editors Hasan Hanić ... [et al.]. - Belgrade : Belgrade Banking Academy.
 5. Dedeić P. (2012) Nacionalna regulativa u oblasti životne sredine, Izlaganje na konfernciji Ekonomski aspekti ekološke politike / redaktor Božo Drašković. - Beograd : Institut ekonomskih nauka
 6. Dedeić P. (2009) Corporate Governance and Information Society, Corporate Ownership and Control, Volume 7, Virtus Interpress, Ukrainian Academy o f Banking
 7. Dedeic P. (2009) “ New Technologies and Corporate Governance : legal challenges for Serbia ”, Derecho del sistema financiero y tecnologia, Marcial Po ns, Madrid, pp 327-364
 8. Dedeić P. (2009) “Korporativno upravljanje u Kanadi” Pravni život, decembar 11/2009. Beograd: Udruženje pravnika Srbije
 9. Dedeić P. (2008) ) “Izvršni direktori u sistemu korporativnog uprvljanja” Pravni život, decembar 11/2008. Beograd: Udruženje pravnika Srbije
 10. Dedeić P. (2008), Pravo i privreda, korporativno upravljanje i efekat sinergije maj, 5-8/2008, Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije.
 11. Dedeić P. (2006) “Etično poslovanje i lukrativni cilj”, Pravni život, decembar 11/2006. Beograd: Udruženje pravnika Srbije, 357-364

Projekti

 1. "Komparativna analiza u pojedinimn segmentima domaće regulative i njene usaglašenosti sa direktivama EU u vezi sa zaštitom životne sredine, načinom formiranja iznosa i dinamikom primene naknada i taksi za korišćenje prirodnih dobara, upravljanje otpadom kao i u vezi sa prometom divljih biljnih i životinjskih vrsta i turističke valorizacije prostora" (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd
 2. Economic aspects of Costs and Benefits of the Environmental Protection in Serbia- Comparative Analysis of Regulations on Environmental Protection in European Union (2011), Institut ekonomskih nauka
 3. Serbia District Heating Financial Analyses (2011), Institut ekonomskih nauka, Beograd
 4. Industrijska zona Smederevo (2010), Beogradska bankarska akademija i Institut ekonomskih nauka, Beograd
 5. Strategija razvoja turizma u Beogradu (2007) Institut ekonomskih nauka
­