­

Redovni profesor

Predmeti na kojima je angažovan: 1.Preduzetništvo 2.Organizaciono ponašanje 3.Korporativne finansije 4.Finansijski menadžment

Kabinet: 307

Vreme prijema: ponedeljak 14.00-15.00 i utorak 17.00-18.00

Telefon: 011 2623578

E-mail: svetislav.paunovic@bba.edu.rs

 

Biografija

Rođen 3. februara 1961. godine u Beogradu, diplomirao (1983.), magistrirao (1986.) i doktorirao (1992.) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Od 1985-1992. godine je radio u Institutu za ekonomiku industrije i u Ekonomskom institutu u Beogradu kao istraživač-saradnik i naučni saradnik na projektima privrednog razvoja, poslovnog restrukturiranja i ocene investicionih programa preduzeća.

Od 1992-2008. je bio zaposlen na Fakultetu za menadžment BK gde je biran u nastavna zvanja docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora.

Od 2008. godine na Beogradskoj bankarskoj akademiji - Fakultetu za bankarstvo osiguranje i finansije je angažovan u izvođenju nastave na predmetima Preduzetništvo i Korporativne finansije (osnovne studije), i predmetima Organizaciono ponašanje i Finansijski menadžment (master studije). Koordinator je stručne prakse studenata BBA, rukovodilac Komisije za master radove i član Komisije za nostrifikaciju diploma.

U nekoliko mandata je bio član Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Srbije i Odbora za razvoj preduzetništva Privredne komore Beograda.

Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju. Tokom 1989. godine boravio je kao stipendista Norveške Vlade na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Trondheimu i u Institutu za regionalna istraživanja u Oslu, 1990. godine realizovao je studijski boravak u Velikoj Britaniji, gde je boravio na London School of Economics u Londonu i na St. Catherine College u Kembridžu, a 1994. studijski boravak u Kanadi na Brock Univerzitetu i Toronto Univerzitetu. Tokom 2000.godine realizovao je, kao gostujući profesor, studijski boravak na Athens University of Economics and Business. Učestvovao je 2012. godine kao gostujući predavač u okviru Međunarodne nedelje na Frankfurt University of Applied Sciences-Faculty of Business and Law.

Udžbenici i monografije

 1. Paunovic, S. (2015), Entrepreneurial University: driving force of economic growth, u MISRA, Sasi (ur.), AWASTHI, Dinesh (ur.). Eleventh biennial conference on entrepreneurship, Bookwell, Delhi, India
 2. Paunovic, S., Man, M.(2014), Communication in Business Leadership, u Smarandache, F. et al., Current Communication Difficulties, Zip Publishing, Ohio
 3. Dima I.C., Paunović S. (2013), Operative Management of Industrial Production, u Industrial Production Management in Flexible Manufacturing Systems, IGI Global, Pennsylvania, USA
 4. Paunovic S. (2012), Preduzetništvo, Data Status, Beograd
 5. Paunovic S. (2003), Preduzetništvo - od biznis ideje do realizacije, treće dopunjeno izdanje, Fakultet za menadžment, Beograd.

Naučni i stručni radovi

 1. Paunovic S., Dima I.C. (2014). “Organizational Culture and Corporate Entrepreneurship”, Annals of the University of Petroşani, Hunedoara – vol. 14(1), str. 87-92
 2. Paunovic, S., Dimic, M.,(2014). “Ekonomski razvoj centralne i istocne Evrope u uslovima krize”, Poslovna ekonomija, vol.2., str. 97-113.
 3. Paunovic, S. (2014). “Ljudski resursi i preduzetnička kultura u savremenim kompanijama, u Impact of Internet on Business Activities in Serbia and Worldwide, Univerzitet Singidunum, Beograd, elektronski optički disk (CD-ROM), str. 217-220.
 4. Paunovic S.(2013). “Youth Entrepreneurship In Serbia – existing barriers and supporting initiatives“, u Post crisis recovery, BBA i Institut ekonomskih nauka, Beograd, str.609-619,
 5. Paunovic S., Paunović M.(2012). “Financing Alternatives for Serbian SMEs“, Valahian Journal of Economic Studies, vol.3., issue 2, str. 87-92
 6. Paunović S., Paunović M. (2012). “Financing Entrepreneurship in Times Of Crisis – case of Serbia“, u Zborniku Innovative management and business performance, FON, Beograd, str. 652-658
 7. Malovic M., Paunovic S. (2012). “Flow of Funds in Balkan Banks: Narrow Banking or Narrow Escape?“, u European Integration Process in Western Balkan Countries, Faculty of Economics, University of Coimbra, (Portugal), str. 564-588.
 8. Paunovic S. (2010). “ Innovation Policy Measures and Entrepreneurship Development in Serbia“, u Global crisis in the Central-Eastern European Region – Influence on financial system and small and medium-sized enterprises, Czestochowa University of Technology, BBA i Institut ekonomskih nauka, str. 205 -213
 9. Paunovic S.(2009). “Entrepreneurial University – the case of Serbia“, in Comparative Study on Entrepreneurship Education-National case Studies, Faculty of Economics, Technical University Kosice, str. 319-330
 10. Paunovic S. (1997). “Entrepreneurial Culture in the Advanced Stages of Growth“; International conference: Strategic management, mission, philosophy and organizational culture, University Novi Sad, Economic Faculty Subotica, 1997, Strategijski menadžment, 3-4/1997, str.19-23.

Istraživački projekti i naučne studije

 1. Assistance to Regional Policy Development at National Level- Serbia, 2011-2012.
 2. Technical Support to Enterprise Policy and Innovation, 2008-2010.
 3. Support to Development of Enterprise Strategy in Serbia, 2008.
 4. Enterprise Development and Entrepreneurship Program in Serbia, 2004-2007.
 5. Non-financial Support to SMEs in Serbia, 2001-2004.
­