­

Studenti koji su završili visoku poslovnu školu strukovnih studija ili neku drugu srodnu visoku školu (ekonomija, biznis, pravo, poslovna informatika i sl.) u trogodišnjem trajanju, mogu da nastave studije na našem fakultetu pod uslovom da ostvare dodatnih 39 ESPB polaganjem sledećih predmeta:

  • Monetarna ekonomija (7 ESPB)
  • Bankarstvo (7 ESPB)
  • Finansijska tržišta (7 ESPB)
  • Bankarsko poslovanje (7 ESPB)
  • Elektronsko bankarstvo i platni promet (6 ESPB)
  • Završni ispit (diplomski rad) (5 ESPB).

Nakon položenih diferencijalnih ispita i odbrane diplomskog rada, student stiče uslov da upiše IV godinu, tj. I godinu master akademskih studija.

Prilikom upisa potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • Diplomu o završenoj visokoj školi (original ili overena fotokopija)
  • Uverenje o položenim ispitima
  • Izvod iz knjige rodjenih (original ili overena fotokopija)
  • Dve fotografije dimenzija 3,5x4,5

Školarina, koja uključuje kompletnu udžbeničku literaturu, polaganje diferencijalnih ispita, odbranu diplomskog rada, polaganje svih ispita, izdavanje diplome i svih uverenja, iznosi 2.700 odnosno 3.000 evra ako se plaća u ratama.

 

­